Obchodní podmínky


Obchodní, dodací a platební podmínky AF Production, s. r.o., se sídlem Prokopka 176/2, Praha 9, IČO 26502607 (dále jen „Prodávající“).

Veškeré ceny uváděné v cenících či nabídkách prodávajícího jsou bez DPH, pokud není výslovně uvedeno jinak.

Předmětem kupní smlouvy (dále jen "smlouva") je dodávka reklamních předmětů, dárků , tiskovin, textilu (dále jen "zboží"), bez potisku či dalších personifikací nebo s potiskem či personifikací, objednaných dle aktuální nabídky Prodávajícího. Veškeré zboží nabízené Prodávajícím má přitom charakter a určení jako reklamní a dárkové předměty.

Prodávající a kupující se přitom zavazují postupovat v souladu s následujícími podmínkami:

Kupující zaregistrovaný jako plátce daně z přidané hodnoty uvede své DIČ v každé objednávce. Ostatní kupující uvedou v objednávce vždy své IČO.

Prodávající se zavazuje potvrdit kupujícímu příjem objednávky formou Potvrzení zakázky s tím, že objednávku akceptuje a dochází tak k uzavření kupní smlouvy. Objednávka Kupujícího je pro Kupujícího závazná i před tímto vyjádřením, tedy po celou dobu, kdy Prodávající již vyvíjí úsilí k její realizaci.

Pokud Kupující zruší svoji objednávku (tzv. "storno"), má Prodávající nárok na stornovací poplatek ve výši třicet procent z ceny stornovaného zboží, plus nárok na náhradu nákladů prokazatelně vynaložených v souvislosti s plněním zrušené objednávky. Stornovací poplatek, jakož i náhrada vynaložených nákladů jsou splatné na základě dokladu vystaveného Prodávajícím. Uplatněním stornovacího poplatku není dotčen nárok Prodávajícího na náhradu škody.

Kupní cena bude kupujícím uhrazena v hotovosti při předání a převzetí zboží, dobírkou nebo zálohovou platbou předem. Při dodávkách zboží s potiskem je zpravidla na zaplacení zálohy vázán i termín dodání zboží (zahájení prací práce souvisejících s potiskem jsou zahájeny po uhrazení zálohy), pokud se smluvní strany prokazatelně nedohodnou jinak.

Nezaplacení kupní ceny nebo nepřevzetí zboží ve sjednané lhůtě se považuje za podstatné porušení smlouvy. Prodávající je oprávněn účtovat požadovat zaplacení i částečného plnění a kupující je povinen takovouto účtovanou částku zaplatit.
Pro případ, že bude kupující v prodlení s plněním svého závazku, a to i jen v jeho části, dohodly se strany na úhradě úroků z prodlení v zákonné výši dle nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku, veřejných rejstříků právnických a fyzických osob a evidence svěřenských fondů a evidence údajů o skutečných majitelích, ve znění pozdějších předpisů.
Ke dni účinnosti těchto obchodních podmínek tak výše úroků z prodlení odpovídá ročně výši repo sazby stanovené Českou národní bankou pro první den kalendářního pololetí, v němž došlo k prodlení, zvýšené o 8 procentních bodů., stanovené novelou nařízení vlády č.142/1994 Sb. v platném znění, která nyní odpovídá ročně výši repo sazby stanovené ČNB (platné pro první den příslušného kalendářního pololetí), zvýšené o sedm procentních bodů. Nad rámec těchto úroků se Prodávající s Kupujícím dohodl na smluvní pokutě m penále z prodlení ve výši 0,05 % dlužné částky za každý, a to i započatý, den prodlení, a dále na jednorázové smluvní pokutě ve výši 500,-Kč za každou jednu fakturu, která zůstane neuhrazena déle než dvacet jedena kalendářních dení po řádném termínu splatnosti. Výše uvedenými smluvními pokutami není dotčeno právo Prodávajícího na náhradu škody.

Prodávající splní svou povinnost dodat zboží předáním prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího. Jiný způsob dodání (např. osobní odběr) musí být výslovně sjednán. Není-li výslovně dohodnuto jinak, je den předání zboží prvnímu přepravci také časem (dnem) splnění požadovaného termínuzávazku Prodávajícího. Prodávající se zavazuje umožnit kupujícímu uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci.

Odpovědnost prodávajícího za vady zboží se řídí ustanoveními Obchodního občanského zákoníku. Této odpovědnosti se prodávající Prodávající zprostí, neuplatní-li kupující vady bez zbytečného odkladu po době, kdy mohl při vynaložení odborné péče tyto vady zjistit. Kupující je povinen přijmout i částečné plnění, bude-li prodávajícím na toto částečné plnění nejpozději s dodáním zboží upozorněn, např. údaji v dodacím listě. Na zboží prodávané podle občanského Obchodního zákoníku pposkytujeme záruku šest měsíců ode dne fakturace.

Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího předáním zboží prvnímu dopravci. Škoda na zboží vzniklá později nemá vliv na povinnost kupujícího zaplatit kupní cenu. Případná reklamace nemá vliv na povinnost kupujícího zaplatit kupní cenu. Reklamovat lze pouze zboží v originálních obalech, neoznačené, nepotištěné či jinak nezměněné zásahem kupujícího. Reklamace musí být písemná. Pro vyloučení všech pochybností kupující prohlašuje, že se koupě na základě kupní smlouvy uzavřené s Prodávajícím týká jeho podnikatelské činnosti. Zvláštní ustanovení o prodeji zboží v obchodě (obsažená v části čtvrté, oddílu 2, pododdílu 5 občanského zákoníku) jsou tedy vyloučena.

Cena za dopravu a manipulaci činí 100 Kč/balík při odběrech za méně než 10.000,-Kč, včetně odběrů a zapůjčení vzorků, u ostatních zakázek účtujeme činí cena za dopravu 1% z hodnoty dodávky zaokrouhleně na celé desetikoruny nahoru.

Při zvýšení tarifů České pošty či jiných specializovaných dopravců si vyhrazujeme Prodávající vyhrazuje právo tyto ceny jednostranně upravit[, o čemž informuje kupujícího v Potvrzení zakázky.].

Pokud atypické rozměry či váha zboží vyvolají skutečné expediční náklady vyšší, než jsou výše uvedeny, vyhrazuje si Prodávající právo doúčtovat skutečně vynaložené náklady v jejich skutečné výši.

Ceny za potisk a podmínky potisku se řídí ceníky potisku dle jednotlivých technologií. Prodávající si vyhrazuje právo dodat a účtovat +/- pět procent z objednaného počtu kusů s potiskem, pokud se s Kupujícím výslovně nedohodne jinak.

Případné agenturní slevy se zásadně vztahují pouze na zboží prodávané za běžné (katalogové) ceny. Pokud je zboží nabízeno v rámci krátkodobých akcí nebo výprodejů za ceny speciální, snížené oproti původnímu prodeji či obdobnému zboží stejné užitné hodnoty, jsou tyto speciální ceny cenami konečnými a Prodávající z nich neposkytuje Kupujícímu žádné další rabaty či agenturní slevy.

Fotografie jednotlivých předmětů mají pouze informativní charakter a nemusí plně odpovídat skutečnosti, zejména co se týká barevnosti a detailů provedení. Pokud jsou na předmětech použita ukázková loga a názvy, jsou tato loga a názvy registrovanými obchodními značkami uvedených společností a jsou na předmětech znázorněna pouze pro ilustraci potisku.

Závazkový vztah smluvních stran se řídí Obchodním zákoníkempříslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Všechny případné spory, které by mohly vzniknout ze závazkových vztahů, nebo v přímé souvislosti s nimi, budou s vyloučením pravomoci obecných soudů rozhodovány s konečnou platností v rozhodčím řízení u Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR v Praze podle jeho Řádu třemi rozhodci ustanovenými podle tohoto Řádu. Strany se zavazují splnit všechny povinnosti uložené jim v rozhodčím nálezu ve lhůtách v něm uvedených.
Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1.3.2021[doplnit datum].

Ochrana osobních údajů:
Odesláním své objednávky, vyžádáním cenové nabídky nebo vyplněním žádosti o katalog, ať už písemnou formou či prostřednictvím telefonu, faxu, e-mailu nebo webových stránek společnosti AF Production, s. r.o. dáváte souhlas k tomu, aby až do odvolání Vašeho souhlasu byly Vaše osobní a firemní údaje zpracovávány v souladu se příslušnými právními normami zákonem na ochranu osobních údajů pro účely obchodní činnosti společnosti AF Production, s. r.o.
Informujeme Vás o tom, že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, máte právo na přístup k údajům v mezích zákona, souhlas můžete kdykoliv odvolat a náleží Vám ochrana práv dle zákona 101/2000 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES a zákona č. 110/2019 Sb., ve znění pozdějších předpisů..

Společnost AF Production, s. r.o. neposkytuje vědomě Vaše údaje žádným třetím subjektům, ani zdarma, ani za úplatu.